Vedtekter

1. ORGANISASJON

Nordsihaugen småbarnsbarnehage er en privat barnehage med 8 plasser for barn i alderen 0 - 3 år. Godkjent for barn 0 - 6 år.

Aksjeselskap.

Familiebarnehage.

Eiers navn og adresse: Gunnar og Tove Ramberg Pedersen, Martensvegen 11, 7715 Steinkjer.

2. FORMÅL

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Barnehageloven, § 1".

3. BEMANNING

Barnehagelærer/pedagogiskleder er ansatt i 27 % stilling.

Assistent i 200 % stilling.

Vikarordning.

4. ÅPNINGSTIDER OG FERIE

Barnehagen holder åpent fra kl 07:30 - 16:00 mandag - fredag i 2022/2023. Åpningstiden bestemmes på første foreldremøte hver høst.

Barnas daglige oppholdstid er hel plass 8,5 timer pr. dag.

Barnehagen holder stengt i juli, i mellomjula og man., tir. og ons. før Skjærtorsdag.

Barnehagen har stengt 6 dager i året grunnet kurs eller planlegging.

5. OPPTAK / OPPSIGELSE

Søknaden skrives via søkeportalen på Steinkjer kommunes hjemmeside. Ved hovedopptak tildeles barnehageplassen vanligvis fra 01.08.

- Søsken prioriteres

- Barnehagen er åpen for barn i Steinkjer kommune.

- Barnehageplassen gjelder til den blir sagt opp.

- Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.

Oppsigelsesfristen er 2 mnd. (gjensidig) fra den 1. i påfallende måned. Det betales ut oppsigelsestiden.

6. FORELDREBETALING

Betaling etter kommunale satser. Det betales for 11 måneder pr. år. Det betales ikke kontingent for juli måned. For alle andre måneder må det betales kontingent selv om ferien legges utenom juli måned.

Følgende satser gjelder fra 1. august 2024:

Heltidsplass kr 2000,-. Det er mulig og søke kommunen om redusert foreldrebetaling.

For deltidsplasser kr 100,- i tillegg.

Betaling for mat er kr. 350,- for heltidsplass

Ved henting av barn etter kl. 16:00 kommer et gebyr på kr 300,- for første ½ time. Deretter kr 100,- for hver påfølgende ½ time.

7. FORSIKRING

Foreldrene har ansvar for at barna har egne ulykkesforsikringer (ufør). Barnehagen har ansvarsforsikring.

8. BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Følgende innendørs areal / rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen.

Sokkel: Garderobe, 2 rom og stellerom

1. etg.: Kjøkken

Ute disponerer barnehagen:

Inngjerdet område ca 100 m2.

9. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Jfr. Bestemmelse i Barnehageloven, § 4". Foreldrerådet velger 1 rep. m / varamann til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. Barnehagelærer/pedagogiskleder og eier/styrer er faste representanter.

10. ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen utarbeides for to barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering.

Kopi sendes kommunen annet hvert år.

11. INTERNKONTROLL

Rutiner for internkontroll har som formål å fremme helse, miljø og sikkerhet i barnehagen.

IK-arbeidet skal ta vare på både barnas og de voksnes hverdag når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har utarbeidet en HMS-perm som ligger i barnehagen. 

Alle ansatte, vikarer og studenter i barnehagen skal legge frem en tilfredsstillende politiattest.

12. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagen skal i hht. Barnehageloven § 44-46 overholde taushetsplikten. Både eier og ansatte er underlagt taushetsplikt.

13. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene fastsettes av eier.

Kopi av de til enhver tid gjeldene vedtekter sendes kommunen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.